Regulamin

Regulamin Serwisu Zingtravel.pl

 §1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do świadczonych przez Travelplanet.pl S.A. w Serwisie Zingtavel.pl usług w zakresie pośrednictwa w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki, których programy są dostarczane przez organizatorów turystyki i które są dostępne w Serwisie Zinglravel.pl, należącym do Travelplanet.pl S.A. Regulamin określa również warunki zawierania i rozwiązywania umów za pośrednictwem Travelplanet.pl, formy i sposoby płatności oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Ustne lub pisemne informacje, w tym informacje handlowe, prezentowane ceny, materiały, w tym broszury, foldery i katalogi prezentowane w Serwisie Zingtravel.pl, udostępniane przez Travelplanet.pl stacjonarnie w Punktach Obsługi Klienta (POK) Travelplanet.pl, prezentowane telefonicznie poprzez Centrum Rezerwacji Telefonicznej oraz wysyłane przez Travelplanet.pl na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i następnych ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny.

 

§2. Definicje

 1. Zingtravel.pl – marka Travelplanet.pl S.A., w ramach której Travelplanet.pl działając jako agent turystyczny pośredniczy w zawieraniu umów o imprezę turystyczną na rzecz Organizatorów Turystyki, w tym umów dotyczących wyjazdów zorganizowanych i imprez turystycznych z indywidualnym programem przygotowanym na specjalne zamówienie Klienta.
 2. Organizatorzy Turystyki – przedsiębiorcy organizujący imprezę turystyczną w rozumieniu ustawy z dnia  29.08.1997 r. o usługach turystycznych, z którymi Travelplanet.pl S.A. współpracuje jako agent turystyczny.
 3. Agent turystyczny – przedsiębiorca, którego działalność zgodnie z art. 758 i następnych ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny polega na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o imprezę turystyczną na rzecz Organizatorów Turystyki posiadających zezwolenia w kraju lub na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w kraju.
 4. Travelplanet.pl – Travelplanet.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy 53-238, ul. Ostrowskiego 9, KRS 0000055057, NIP 897-16-52-554, wysokość kapitału zakładowego 3 867 850,00 zł, działa na podstawie umów agencyjnych zawartych z Organizatorami Turystyki jako agent turystyczny stale pośrednicząc w zawieraniu  umów o imprezę turystyczną na rzecz organizatorów turystyki posiadających wpis do rejestru lub na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w kraju.
 5. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem strony internetowej: https://www.zingtravel.pl za pośrednictwem, którego spółka Travelplanet.pl S.A. świadczy usługi drogą elektroniczną oraz usługi na odległość poprzez Centrum Rezerwacji Telefonicznej oraz stacjonarnie w Punktach Obsługi Klienta (POK) Travelplanet.pl . Do Klientów korzystających z Serwisu zastosowanie ma również m.in. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dostępny na stronie Serwisu.
 6. Impreza turystyczna – co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu.
 7. Klient – osoba, która korzysta z usług Travelplanet.pl za pośrednictwem Serwisu lub Centrum Rezerwacji Telefonicznej lub stacjonarnie w Punktach Obsługi Klienta (POK) Travelplanet.pl i zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o imprezę turystyczną na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, a zawarcie tej umowy nie stanowi przedmiotu jej działalności gospodarczej, jak i osoba, na rzecz której umowa została zawarta, a także osoba, której przekazano prawo do korzystania z usług turystycznych objętych uprzednio zawartą umową.
 8. Doradca – osoba reprezentująca Travelplanet.pl w procesie zamawiania imprezy turystycznej lub zawierania Umowy w Serwisie Zingtravel.pl.
 9. Rezerwacja wstępna – wstępna deklaracja przez Klienta woli zawarcia umowy o imprezę turystyczną przez Travelplanet.pl S.A.
 10. Umowa – umowa o imprezę turystyczną zawierana pomiędzy Klientem a Organizatorem Turystyki za pośrednictwem Travelplanet.pl
 11. Warunki uczestnictwa – dokument sporządzony przez Organizatora Turystyki określający prawa i obowiązki Klienta i Organizatora Turystyki w związku ze świadczeniem przez Organizatora usług turystycznych; Warunki uczestnictwa są integralną częścią Umowy i są dostępne w Serwisie w zakładce „Dokumenty” na każdej stronie opisującej konkretną imprezę turystyczną.

 

§3. Zasady zakupu imprezy turystycznej

 1. Korzystając z usług świadczonych przez Travelplanet.pl pod marką Zingtravel.pl za pośrednictwem Serwisu, poprzez Centrum Rezerwacji Telefonicznej pl oraz w stacjonarnych Punktach Obsługi Klienta (POK) Travelplanet.pl Klient akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie i ponosi odpowiedzialność za podjęte działania wynikające z korzystania z tych usług.
 2. Korzystając z usług świadczonych przez Travelplanet.pl S.A. pod marką Zingtravel.pl za pośrednictwem Serwisu, jak również korzystając z usług świadczonych przez Travelplanet.pl pod marką Zingtravel.pl poprzez Centrum Rezerwacji Telefonicznej, Klient wyraża zgodę na przesyłanie mu przez Travelplanet.pl S.A. dokumentów w formie elektronicznej na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej oraz zobowiązuje się do zapoznania się z ich treścią.
 3. Korzystanie z usług świadczonych przez Travelplanet.pl pod marką Zingtravelp.pl za pośrednictwem Serwisu, jak również korzystając z usług świadczonych przez Travelplanet.pl pod marką Zingtravel.pl poprzez Centrum Rezerwacji Telefonicznej przez Klienta lub stacjonarnie w Punktach Obsługi Klienta (POK) Travelplanet.pl możliwe jest tylko we własnym imieniu. Jeśli Klient czyni to w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiada ważne w świetle prawa pełnomocnictwo do działania w jej imieniu. Za działanie Klienta bez ważnego pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic Klient ponosi pełną odpowiedzialność.
 4. Korzystanie z usług świadczonych przez Travelplanet.pl pod marką Zingtravel.pl przez Klienta z użyciem fałszywego nazwiska lub imienia, a także z użyciem cudzego nazwiska lub imienia bez ważnego pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic jest niedopuszczalne i naraża Klienta na odpowiedzialność cywilną oraz karną.
 5. Korzystając z usług świadczonych przez Travelplanet.pl pod marką Zingtravel.pl Klient potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje zapisy niniejszego Regulaminu.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za zgodność podanych danych osoby, na którą zostało złożone zamówienie wstępne, a także danych osób wskazanych w zamówieniu wstępnym oraz danych osób objętych rezerwacją imprezy turystycznej z danymi tych osób w paszporcie albo w dowodzie osobistym w przypadku podróży na terenie Unii Europejskiej.
 7. W chwili rozpoczęcia imprezy turystycznej Klient oraz osoby trzecie w imieniu, których działa Klienta zobowiązani są posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie podróży, w tym w szczególności ważny paszport, wymagane przy wyjeździe wizy lub inne dokumenty określone przepisami państw, do których się podróżuje.

 

§4. Rezerwacja imprezy turystycznej

Zarezerwowanie imprezy turystycznej przez Klienta może odbyć się przez:

 1. Serwis

1.1.Korzystając z wyszukiwarki dostępnej w Serwisie Klient określa parametry interesującej go imprezy turystycznej. Po wyświetleniu listy porównawczej z imprezami turystycznymi spełniającymi zadane kryteria wyszukiwania Klient wybiera jedną z imprez turystycznych prezentowanych przez Serwis. Po dokładnym zapoznaniu się z opisem imprezy turystycznej, w tym jej ceną, Organizatorem imprezy turystycznej oraz Warunkami uczestnictwa Organizatora Turystyki Klient przechodzi do formularza zamówienia lub zapytania (zwany dalej Formularzem), do którego należy wprowadzić prawidłowe dane osobowe Klienta niezbędne do skontaktowania się przez Doradcę Zingtravel.pl w sprawie interesującej Klienta imprezy turystycznej: imię, nazwisko, adres poczty e-mail, numer telefonu kontaktowego.

1.2.Travelplanet.pl umożliwia zmodyfikowanie programu wybranej imprezy turystycznej lub przygotowanie programu imprezy turystycznej na specjalne zamówienie Klienta. Indywidualny program imprezy turystycznej jest wówczas uzgadniany pomiędzy Klientem i Organizatorem Turystyki za pośrednictwem Doradcy Zingtravel.pl. W tym celu Klient wypełnia Formularz kontaktowy dostępny na stronie Serwisu Zingtravel.pl. Wypełniając Formularz Klient dokonuje również wyboru terminu realizacji imprezy turystycznej oraz podaje inne informacje określające preferencje związane z imprezą turystyczną.

1.3.Po wprowadzeniu danych i wysłaniu przez Klienta Formularza do Travelplanet.pl SA, z Klientem kontaktuje się Doradca Zingtravel.pl, w celu potwierdzenia Warunków interesującej Klienta imprezy turystycznej lub przygotowania programu innej imprezy turystycznej zgodnie z życzeniami Klienta. Jednocześnie Klient jest informowany, czy wybrana impreza turystyczna ma możliwość założenia zamówienia wstępnego.

1.4.Doradca Zingtravel.pl przedstawia w formie mailowej Klientowi wybrane imprezy turystyczne odpowiadające podanym preferencjom przez Klienta.

1.5.Po potwierdzeniu przez Klienta chęci złożenia zamówienia Doradca przesyła potwierdzenie złożenia zamówienia wstępnego oraz link do strony umożliwiającej dokonanie płatności. Aby przejść do płatności Klient zaznacza, że akceptuje – po uprzednim zapoznaniu się z ich treścią następujące dokumenty:

-niniejszy Regulamin Zingtravel.pl

-Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,

-Warunki Umowy o imprezę turystyczną Organizatora Turystyki,

-Warunki uczestnictwa Organizatora Turystyki,

-Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego w przypadku zawierania z podmiotem trzecim świadczącym usługi ubezpieczeniowe przez Klienta umowy dodatkowego ubezpieczenia podróżnego oraz/lub ubezpieczenia kosztów rezygnacji,

-Warunki Ubezpieczenia Wakacje 100%

oraz składa oświadczenie woli, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Travelplanet.pl

1.6.Dokonanie przez Klienta wpłaty za imprezę turystyczną jest jednoznaczne z akceptacją przez Klienta warunków Umowy o imprezę turystyczną, Warunków uczestnictwa Organizatora Turystyki, warunków niniejszego Regulaminu, warunków Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Travelplanet.pl oraz Warunków Ubezpieczenia Wakacje 100%.

1.7.Ze względu na bezpieczeństwo Klienta, każde zamówienie wstępne jest dodatkowo weryfikowane przez Travelplanet.pl m.in. pod względem prawidłowości skalkulowanej ceny dla danej imprezy turystycznej i jej elementów składowych, terminu, dostępności imprezy turystycznej, zakresu świadczeń objętych ceną i Warunków uczestnictwa danego Organizatora Turystyki

1.8.W przypadku, kiedy weryfikacja jest pozytywna Travelplanet.pl zatwierdza wpłatę dokonaną przez Klienta, a następnie dokonuje rezerwacji imprezy turystycznej w systemie rezerwacyjnym Organizatora Turystyki lub bezpośrednio w biurze Organizatora Turystyki. Z chwilą potwierdzenia rezerwacji przez Organizatora Turystyki zawarta zostaje umowa o imprezę turystyczną między Klientem a Organizatorem Turystyki. Komplet dokumentów: Umowa o imprezę turystyczną, Warunki uczestnictwa Organizatora Turystyki i potwierdzenie rezerwacji  zostaje dostarczony Klientowi  na wskazany przez Klienta w Formularzu zamówienia wstępnego adres poczty e-mail.

1.9.W przypadku wykrycia rozbieżności dotyczących zamawianej imprezy turystycznej, w szczególności jej ceny, terminu, dostępności lub świadczeń objętych ceną pomiędzy zamówieniem wstępnym założonym przez Klienta, a danymi źródłowymi w systemie rezerwacyjnym Organizatora Turystki, Klient zostanie poinformowany o tym fakcie telefonicznie przez Doradcę lub w na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail.  W takim przypadku, gdy Klient zaakceptuje zmodyfikowane warunki rezerwowanej  imprezy turystycznej, Travelplanet.pl zatwierdzi dokonaną wpłatę na poczet ceny  imprezy turystycznej ze zmodyfikowanymi warunkami i po uzyskaniu od Klienta ewentualnej dopłaty ceny za imprezę turystyczną Travelplanet.pl dokona rezerwacji imprezy turystycznej w systemie rezerwacyjnym Organizatora Turystyki. Dalej zastosowanie ma odpowiednio § 4 ust. 1 pkt 1.8. oraz 1.10. Jeśli cena nowej imprezy turystycznej jest niższa, Travelplanet.pl zwróci Klientowi powstałą nadpłatę. Jeśli Klient nie wyrazi zgody na dokonanie zmiany w zamówieniu wstępnym, to wówczas zamówienie wstępne zostanie anulowane przez Travelplanet.pl bez ponoszenia kosztów przez Klienta, a kwota wpłacona na poczet imprezy turystycznej zostanie w całości zwrócona Klientowi.

1.10Po dostarczeniu przez Travelplanet.pl na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail  Umowy o imprezę turystyczną, Klient jest zobowiązany niezwłocznie wydrukować i własnoręcznie podpisać egzemplarz umowy. Skan podpisanej umowy Klient przesyła drogą elektroniczną (najpóźniej do dnia poprzedzającego wyjazd lub wylot) mailem na adres: cc@travelplanet.pl lub – po zeskanowaniu – faksem na numer: (+48) 71 343 84 20. Jednocześnie zawierając Umowę o imprezę turystyczną Klient zobowiązuje się odesłać podpisany egzemplarz umowy na adres: Travelplanet.pl S.A., ul. Ostrowskiego, 53-238 Wrocław pod rygorem odpowiedzialności za niewykonanie tego zobowiązania.

2.Centrum Rezerwacji Telefonicznej pod numerem 71 733 5115 lub 801 080 400

2.1.Po uzyskaniu połączenia z Doradcą Zingtravel.pl w Centrum Rezerwacji Telefonicznej Klient podaje preferencje dotyczące imprezy turystycznej

2.1.Doradca Zingtravel.pl na podstawie przekazanych przez Klienta informacji przedstawia Klientowi wybrane imprezy turystyczne odpowiadające podanym preferencjom przesyłając je na podany przez Klienta adres e-mail.

2.3.Po potwierdzeniu przez Klienta zamiaru rezerwacji konkretnej imprezy turystycznej, Doradca potwierdza  dostępność miejsc i weryfikuje ostateczną cenę wybranej przez Klienta imprezy turystycznej oraz przesyła Klientowi link do strony umożliwiającej złożenie zamówienia wstępnego i dokonanie płatności przez Klienta. W niniejszej procedurze rezerwacji odpowiednie zastosowanie znajduje § 4 ust. 1 pkt 1.2. – 1.10. niniejszego Regulaminu.

3.Punkty Obsługi Klienta (POK) Travelplanet.pl

3.1.Podczas bezpośredniej wizyty w Punkcie Obsługi Klienta, Klient podaje preferencje dotyczące imprezy turystycznej, którą jest zainteresowany.

3.2.Doradca Travelplanet.pl wypełnia Formularz na podstawie danych przekazanych przez Klienta oraz potwierdza dostępność miejsc i weryfikuje ostateczną cenę wybranej przez Klienta imprezy turystycznej lub przedstawia Klientowi wybrane imprezy turystyczne odpowiadające podanym preferencjom.

3.3.Po potwierdzeniu przez Klienta zamiaru zakupu konkretnej imprezy turystycznej, Klient podpisuje Umowę oraz akceptuje Warunki uczestnictwa Organizatora. Odpowiednie zastosowanie znajduje § 1 ust. 1.5. – 1.10. niniejszego Regulaminu.

 

§5. Metody płatności

 1. Przelew internetowy

1.1.Wybierając płatność przelewem internetowym Klient zostaje przekierowany (po kliknięciu linka wysłanego mailem na wskazany adres) do platform umożliwiających bezpieczne przeprowadzenie płatności internetowych – dotPay, PayByNet, Przelewy24 lub Blue Media, a następnie do strony logowania banku, w którym Klient posiada rachunek bankowy, gdzie koniecznym jest zalogowanie się przez Klienta do swojego konta bankowego.

1.2.Po zalogowaniu się, Klient zostanie przekierowany do wypełnionego formularza przelewu. Po potwierdzeniu przelewu według zasad banku Klienta, bankowy przelew elektroniczny z płatnością za zarezerwowaną imprezę turystyczną zostanie zlecony przez Klienta.Po dokonaniu poprawnej autoryzacji przelewu i płatności za imprezę turystyczną, bank blokuje środki pieniężne na rachunku bankowym Klienta, stanowiące pełną wpłatę za zarezerwowaną imprezę turystyczną. Czynność ta jest niezależna od Travelplanet.pl S.A.

1.3W przypadku braku możliwości zablokowania przez bank Klienta środków pieniężnych odpowiednio wpłaty zaliczki lub wpłaty całkowitej imprezy turystycznej na koncie bankowym Klienta, Umowa nie zostaje zawarta.

2.Przelew tradycyjny

2.1.Płatności należy dokonać na konto wskazane w potwierdzeniu złożenia rezerwacji wstępnej lub na konto wskazane przez Doradcę

2.2.Zlecając wykonanie przelewu, w tytule przelewu Klient zobowiązany jest wpisać numer płatności nadany przez Travelplanet.pl (13 cyfrowy numer znajdujący się na oświadczeniu o płatności) przesłany Klientowi drogą elektroniczną w dokumentach rezerwacyjnych .

2.3.W celu przyspieszenia zawarcia umowy potwierdzenie przelewu należy przesłać faxem pod numer: (+48) 71 343 84 20 lub drogą elektroniczną na adres:zing@zingtravel.pl wraz z następującymi danymi: numer zamówienia wstępnego, imię i nazwisko Klienta

Płatności należy dokonać w terminie lub odpowiednio w terminach wskazanym w Umowie. Datą płatności jest data zaksięgowania środków na rachunku bankowym właściwym według ust. 2.1.

3.Gotówka

Wpłat gotówkowych Klient może dokonać w Punktach Obsługi Klienta (POK) Travelplanet.pl, których adresy znajdują się na stronie internetowej: http://www.travelplanet.pl/pok/ po wcześniejszym uzgodnieniu tej płatności z Doradcą Zingtravel.pl

 

§6. Cena imprezy turystycznej

 1. Cena zakupionej imprezy turystycznej obejmuje wszystkie elementy składowe zawarte w opisie imprezy turystycznej, w szczególności:

a)opłatę za zakwaterowanie,

b)opłatę za środek transportu (nie dotyczy imprez turystycznych z dojazdem własnym),

c)opłatę za świadczenia dodatkowe zgodne z opisem imprezy turystycznej,

d) podatki,

e) opłaty paliwowe i lotniskowe w przypadku wycieczek lotniczych,

f) inne zgodne z opisem.

2.Każdy z Organizatorów Turystyki imprez turystycznych zastrzega sobie prawo do zmiany ceny imprezy turystycznej w sytuacjach i na warunkach przewidzianych w Warunkach uczestnictwa danego Organizatora turystyki.

3.Cena imprezy turystycznej nie jest gwarantowana przez Organizatora Turystyki w momencie dokonywania przez Klienta zamówienia wstępnego za pośrednictwem Travelplanet.pl, aż do chwili uzyskania przez Travelplanet.pl ostatecznego potwierdzenia dokonania rezerwacji imprezy turystycznej od Organizatora turystki.

4. W zależności od długości terminu pomiędzy zarezerwowaną imprezą turystyczną, a datą jej rozpoczęcia możliwe są dwa rodzaje płatności: płatność częściowa polegająca na wpłacie zaliczki, a następnie pozostałej ceny imprezy turystycznej lub płatność całkowita.

5.Wpłata zaliczki jest możliwa w terminie i na zasadach określonych przez Organizatora Turystyki w Warunkach uczestnictwa danego Organizatora.

        6. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych do rezerwacji imprezy turystycznej zostaje doliczona składka , którą Organizator turystyki w całości odprowadza na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

Wysokość składki zależna jest od rodzaju transportu oraz miejsca docelowego imprezy i wynosi:

 • 1) 15 PLN/os– za imprezy lotnicze czarterowe za wyjątkiem imprez, o których mowa w pkt. 4);
 • 2) 13 PLN/os– za imprezy innym środkiem transportu niż loty czarterowe realizowane poza Europę;
 • 3) 10 PLN/os– za imprezy innym środkiem transportu niż loty czarterowe realizowane w Europie za wyjątkiem imprez, o których mowa w pkt 4);
 • 4) 0 PLN– za imprezy realizowane do krajów mających granicę lądową z Polską oraz na terytorium Polski.

7.Brak informacji o cenie danej imprezy turystycznej oznacza, iż wycena jest przygotowywana wyłącznie na specjalne zamówienie imprezy turystycznej przez Klienta, po podaniu przez Klienta wszystkich elementów i preferencji imprezy turystycznej podlegających wycenie.

 

§7. Formy odbioru i dostarczania dokumentów

 1. Dokumenty podróży związane z zakupioną imprezą turystyczną (tj. bilety lotnicze, vouchery hotelowe, polisa ubezpieczeniowa) – w zależności od Organizatora Turystyki – mogą zostać dostarczone Klientowi przez Travelplanet.pl:
  1. drogą elektroniczną na adres poczty e-mail wskazany przez Klienta w Formularzu rezerwacji wstępnej,
  2. mogą oczekiwać na osobisty ich odbiór przez Klienta na lotnisku na 2 godziny przed wylotem na stanowisku odpraw Organizatora Turystyki.
 2. O szczegółach odbioru osobistego dokumentów podróży Klient zostanie poinformowany każdorazowo przez Doradcę Zingtravel.pl.
 3. W szczególnych przypadkach dokumenty podróży mogą być wysyłane pod wskazany przez Klienta adres poczty e-mail lub dostarczone do Punktu Obsługi Klienta (POK) Travelplanet.pl. Dokumenty podróży nie mogą zostać dostarczone na adres skrytki pocztowej wskazany przez Klienta.

 

§8. Warunki zmiany lub anulowania rezerwacji przez Klienta

 1. Dokonanie zmian w rezerwacji lub anulowanie rezerwacji przez Klienta po zawarciu umowy o imprezę turystyczną możliwe jest na zasadach opisanych w Warunkach uczestnictwa Organizatora Turystyki.
 2. W celu dokonania zmiany w rezerwacji lub anulowania rezerwacji imprezy turystycznej należy wysłać podając nazwisko Klienta i numer rezerwacji zlecenie zmiany lub anulowania rezerwacji drogą elektroniczną na adres poczty e-mail: cc@travelplanet.pl lub skontaktować się z Doradcą Zingtravel.pl poprzez Centrum Rezerwacji Telefonicznej pod numerem telefonu 71 733 5115 Dokonując zmiany rezerwacji Klient powinien liczyć się z możliwością wystąpienia kosztów związanych ze zmianą rezerwacji zgodnie z Warunkami uczestnictwa Organizatora Turystyki.
 3. W przypadku anulowania rezerwacji przez Klienta zwrot kwoty uiszczonej tytułem ceny za imprezę turystyczną oraz zwrot przez Klienta kosztów rezygnacji Organizatorowi następuje na zasadach opisanych w Warunkach uczestnictwa Organizatora Turystyki.

 

§9. Warunki zmiany lub anulowania rezerwacji przez Organizatora

 1. Zasady zmiany lub anulowania rezerwacji po zawarciu umowy o imprezę turystyczną przez Organizatora Turystyki zawarte są w ogólnych Warunkach uczestnictwa Organizatora Turystyki.
 2. pl nie ma wpływu na zmiany rezerwacji po zawarciu umowy o imprezę turystyczną lub anulowanie takiej rezerwacji Klienta przez Organizatora Turystyki i nie ponosi za nie odpowiedzialności .
 3. O wszelkich zmianach w rezerwacji po zawarciu umowy o imprezę turystyczną lub o anulowaniu takiej rezerwacji Travelplanet.pl na podstawie otrzymanego komunikatu od Organizatora Turystyki każdorazowo poinformuje Klienta na adres mailowy lub numer telefonu podany w Formularzu.

 

§10. Obsługa posprzedażowa

 1.  W każdej chwili Klient może skontaktować się z Doradcą Zingtravel.pl i uzyskać informacje na temat statusu swojej rezerwacji, dodatkowych informacji o zawartej za pośrednictwem Travelplanet.pl umowie o imprezę turystyczną lub uzyskać odpowiedzi na inne pytania dotyczące przedmiotu Umowy.
 2. Do 24 godzin przed wylotem na imprezę turystyczną Klient zobowiązany jest skontaktować się z Doradcą Zingtravel.pl w celu potwierdzenia godzin wyjazdu/wylotu.
 3. W przypadku braku dostępności Doradców Zingtravel.pl obsługę posprzedażową przejmuje zespół Serwisowy Doradców Travelplanet.pl

 

§11. Reklamacje

 1.  Travelplanet.pl dokłada wszelkich starań, aby świadczone usługi były najwyższej jakości. W przypadku niezadowolenia z powodu jakości obsługi w Travelplanet.pl Klient ma prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacje związane z jakością obsługi przez Travelplanet.pl należy składać w formie pisemnej i przesłać przesyłką kurierską lub pocztową na adres: Travelplanet.pl S.A. ul. Ostrowskiego 9 53-238 Wrocław lub wysyłać reklamację na adres internetowy serwis@travelplanet.pl. Travelplanet.pl rozpatrzy reklamację w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty jej otrzymania od Klienta.
 3. W przypadku, gdy Klient nie jest zadowolony z wykonania umowy przez Organizatora turystyki ma prawo do złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Organizatora turystyki na warunkach określonych w Warunkach uczestnictwa Organizatora turystyki.
 4. Reklamacje należy składać na adres Organizatora turystyki w formie i na zasadach opisanych w Warunkach uczestnictwa Organizatora turystyki. Reklamacje rozpoznaje Organizator turystyki na zasadach opisanych w Warunkach uczestnictwa.
 5. Reklamacje dotyczące przelotu do/z miejsca docelowego określonych w umowie o imprezę turystyczną, opóźnień oraz dotyczące bagażu zniszczonego lub uszkodzonego w czasie przelotu samolotem podlegają warunkom Konwencji warszawskiej z 1929 z późn. zm. i aneksami, rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 261/2004 z 11 lutego 2004 r. (o zasadach odszkodowań i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład lub odwołania lub dużego opóźnienia lotów). Klient ma prawo złożyć reklamację do przedstawicielstwa właściwej linii lotniczej, a w przypadku wyczerpania drogi reklamacyjnej – skargę do Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ul. Żelazna 59, 00-848 Warszawa).

 

 

§12. Ubezpieczenie dodatkowe

Travelplanet.pl umożliwia Klientom zawarcie z podmiotami trzecimi świadczącymi usługi ubezpieczeniowe umowy nieobowiązkowego, dodatkowego ubezpieczenia podróżnego oraz ubezpieczenia kosztów rezygnacji zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Podróży dostępnymi w Serwisie na stronie wybranej imprezy turystycznej w zakładce „Dokumenty” w linku „Sprawdź ogólne warunki”.

 

§13. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez związku z usługami świadczonymi przez Travelplanet.pl w jest Travelplanet.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy 53-238, ul. Ostrowskiego 9 zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
 2. pl przetwarza dane osobowe niezbędne do nawiązania, zmiany, lub rozwiązania stosunku prawnego (świadczenia usług przez Travelplanet.pl), które podane zostały w Formularzu. W powyższym celu podane przez Klientów dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom: w tym liniom lotniczym, przewoźnikom autokarowym lub promowym, hotelom, podmiotowi trzeciemu świadczącemu usługi ubezpieczeniowe, agentom współpracującym z Organizatorem Turystyki na podstawie umów agencyjnych oraz innym kontrahentom zagranicznym.
 3. Wysyłając Formularz Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Travelplanet.pl swoich danych osobowych w celach administracyjnych i statystycznych.
 4. Podanie danych osobowych rzez Klienta jest dobrowolne, ale konieczne do prawidłowego wykonania Umowy.
 5. Klienci mają prawo realizacji wszystkich uprawnień wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawo dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do wyrażania odmowy udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

 

§14 .Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednio przepisy ustawy z dnia 04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 r. Nr 16 poz. 93, z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 29.08.1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. nr 223 poz. 2268 z późniejszymi. zmianami). Ewentualne spory, strony będą rozstrzygały polubownie, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia przez sąd powszechny, rzeczowo i miejscowo właściwy według właściwych przepisów prawa.
 2. Korzystając z usług świadczonych przez Travelplanet.pl Klient jednocześnie oświadcza, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla niego jasne i zrozumiałe, a także akceptuje je bez zastrzeżeń.
 3. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane w Serwisie (w tym m.in. nazwy, logotypy oraz cenniki, a także kolorystyka i układ witryny) oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej związane z treścią stron internetowych należą do Travelplanet.pl i są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 10 sierpnia 2015.